Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Praca na stanowisku pracownik socjalny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole ponownie zaprasza do składania ofert na stanowisko pracownika socjalnego

I. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat

3. Norma czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.

4. Miejsce wykonywania pracy: GOPS w Ryczywole i teren gminy Ryczywół

5. Praca na stanowisku związana jest z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klientów GOPS w Ryczywole, obsługą komputera i pracą w terenie.

II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 1508).

3. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Prawo jazdy kat B.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.

2. Znajomość przepisów:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3. Od kandydata, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone, oczekuje się:

• wysokiej kultury osobistej,

• umiejętności podejmowania decyzji,

• zdolności i otwartości na komunikowanie się,

• poczucia odpowiedzialności,

• znajomości obsługi komputera i programów biurowych,

• umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

• wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

• znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,

• umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

• kreatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

2. Rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin z terenu objętego działaniem pracownika.

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych.

4. Analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu.

5. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

7. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

8. Współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia.

9. Inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia.

10. Prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy, suplementy).

4. Kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.

5. Dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

6. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia).

7. Podpisany druk klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

10. Oświadczenie kandydata o niekaralności,

11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

12. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat jest osobą z niepełnosprawnością.

13. Kserokopia prawa jazdy. Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być własnoręcznie podpisane.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole, ul. Mickiewicza 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 roku w godzinach od 730 do 1530 – oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpłynięcia do siedziby jednostki) lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja:

1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Kierownik GOPS w Ryczywole zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Ryczywół, dnia 16 lipca 2019 r.