Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko - pracownik socjalny

Utworzono dnia 24.06.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCZYWOLE

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny:

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 10

64-630 Ryczywół

 

II. Określenie stanowiska:

 

nazwa stanowiska: pracownik socjalny

wymiar czasu pracy: 1 etat

rodzaj umowy: umowa o pracę

 

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo  polskie,
 2. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 oraz art.156 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507)
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. posiadanie własnego środka transportu,
 8. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego,
 2. znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 1. od kandydata, w związku z zadaniami, które będą mu powierzone, oczekuje się:
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności podejmowania decyzji,
 • zdolności i otwartości na komunikowanie się,
 • poczucia odpowiedzialności,
 • znajomości obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętności prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • znajomości lokalnego środowiska oraz umiejętności nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, samodzielności w działaniu oraz wykazywania własnej inicjatywy,
 • umiejętności zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • kreatywności, odporności na stres, umiejętności pracy w zespole.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy  o pomocy społecznej, ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 2. rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób i rodzin z terenu objętego działaniem pracownika,
 3. prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do ukazania prawidłowych postaw społecznych,
 4. analiza potrzeb socjalnych ludności oraz pomoc w ich zaspokajaniu,
 5. przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy świadczeń z zakresu pomocy społecznej,
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin,  grup i środowisk społecznych,
 7. współdziałanie z placówkami służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami - sygnalizowanie potrzeb zdrowotnych osób najbardziej potrzebujących wsparcia,
 8. współdziałanie z takimi instytucjami jak: policja, prokuratura, sąd, zakłady pracy w celu zabezpieczenia niezbędnej pomocy osobom wymagającym wsparcia,
 9. inicjowanie społecznej aktywności, w tym uaktywnianie środowisk, organizacji społecznych   i charytatywnych w kierunku podejmowania działań samopomocowych, tworzenie systemu wsparcia,
 10. prowadzenie pracy socjalnej opartej na etapach metodycznego postępowania, zmierzającej do nabycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób i rodzin,

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. usytuowanie i dostęp do stanowiska pracy - jednostka zajmuje pomieszczenia biurowe na dwóch kondygnacjach i nie są one dostosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 2. cechy wykonywanej pracy - praca jednozmianowa, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na terenie Gminy Ryczywół,
 3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. oryginał listu motywacyjnego i curriculum vitae,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. podpisany oryginał klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 7. oryginał oświadczenia, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. oryginał oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wszystkie dokumenty wytworzone przez kandydatów muszą być własnoręcznie podpisane.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole bądź listownie (ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół) w terminie do dnia 3 lipca   2020 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole".

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną telefonicznie zaproszeni do II etapu (rozmowa kwalifikacyjna).

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole.

 

 

 

Ryczywół, dnia 24 czerwca 2020 r.

 

 

Elżbieta Gawrońska

           Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

            w Ryczywole

ZAŁĄCZNIKI:

klauzula informacyjna - rekrutacja pracowników

Utworzono dnia 24.06.2020, 12:42

kwestionariusz osobowy kandydata

Utworzono dnia 24.06.2020, 12:42

Nasza siedziba

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800-1600
Wtorek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 37

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 27

W poprzednim miesiącu: 230

Wszystkich: 2255