Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

Utworzono dnia 14.09.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZONEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCZYWOLE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole zaprasza do składania ofert na  stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej - Świetlicy Środowiskowej.

Przedmiot oferty:

Przedmiotem oferty jest zlecenie polegające na pełnieniu funkcji  wychowawcy w wymiarze 3 dni w tygodniu po trzy godziny zegarowe w Świetlicy Środowiskowej działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole.

Zakres obowiązków:

 1. Rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do samorealizacji.
 2. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych.
 3. Pomoc w nauce.
 4. Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych oraz przebywania i pracy w grupie.
 5. Prowadzenie zajęć wspierających rozwój zainteresowań i zdolności: plastycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich.
 6. Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną (np. gry zespołowe, zabawy zręcznościowe).
 7. Organizacja czasu wolnego (np. gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych np. koncertach, wystawach, organizowanie wycieczek).
 8. Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej.
 9. Przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu.
 10. Prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi w świetlicy.
 11. Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci i ich rodzin oraz współpraca
  z instytucjami - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami na terenie gminy Ryczywół.
 12. Opracowywanie planu pracy i propozycji do projektu budżetu na rok  następny.
 13. Przygotowywanie sprawozdań z działalności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 14. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

I. OBLIGATORYJNE

 1. Wykształcenie wyższe:
 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
 • na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zajmowanie ww. stanowiska.
 7. Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.)
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 • akty wykonawcze w ww. zakresie.

II. DODATKOWE

 1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą.
 2. Wysoka motywacja do prowadzenia zajęć.
 3. Uczciwość, komunikatywność, punktualność, solidność, posiadanie prawa jazdy kat. B, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, życzliwość, otwartość, samodzielność, kreatywność, inicjatywa i pomysłowość, zaangażowanie, empatia, asertywność, odporność na stres, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność redagowania pism.
 4. Biegła obsługa komputera.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego
  w przypadku, gdy obowiązek wynika z  tytułu egzekucyjnego.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zlecenia na ww. stanowisku.
 7. Podpisany oryginał klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 8. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21 września 2020 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole bądź listownie (ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy.

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ryczywole

Elżbieta Gawrońska

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza siedziba

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800-1600
Wtorek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 82

W poprzednim tygodniu: 33

W tym miesiącu: 158

W poprzednim miesiącu: 253

Wszystkich: 1604