Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Zapytanie ofertowe z dnia 2 maja 2024 r.

Utworzono dnia 02.05.2024

Ryczywół, 02.05.2024 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

I ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ryczywół
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół

w imieniu której działa nabywca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywół

II INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający zaprasza osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą a szczególnie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla beneficjentów Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024.

2. Przedmiot Zapytania ofertowego nie przekracza równowartości 130 000 złotych netto i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z poźn.zm ) nie podlega jej przepisom.

3. Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UEL Nr 119,s 1 ze zm.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.

5. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem Ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole - Elżbieta Mądrowska tel. 67 283 76 35 lub 603 503 161, e-mail: e.madrowska@ryczywol.pl

III NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU
1. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w ich miejscu zamieszkania, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w ramach realizacji zadań pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanych do 7 rodzin, w których skład wchodzą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, a inni członkowie lub opiekunowie sprawują opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2. Łączny wymiar świadczonych usług wynosi do 1 337 godzin. Przybliżony okres realizacji usług: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

3. Usługa w ramach przedmiotowego zamówienia - opieka wytchnieniowa – ma polegać na czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regeneracje.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną. Miejsca świadczenia poszczególnych usług będą wskazane po zawarciu umowy z Wykonawcą, na podstawie uzyskanego przez Zamawiającego zgłoszenia od opiekuna faktycznego zainteresowanego pomocą. Wizyty stanowiące przedmiot zamówienia będą odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Ryczywół.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w oparciu o rozliczenie miesięczne ilości godzin świadczonych usług w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia w danym miesiącu, zgodnie z kartą rozliczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.

V KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
1. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:
1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom
z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

3. W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

VI TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r. (planowany termin zawarcia umowy 20 maja 2024 r.).


VII KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Progowym kryterium oceny oferty jest najkorzystniejsza cena i odpowiednie kwalifikacj osób świadczących opiekę wytchnieniową.

2. Ostateczną przesłanką wyboru wykonawcy jest wskazanie dokonane przez uczestnika Programu.


VIII WYMAGANA DOKUMENTACJA
1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej – wg. załącznika nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 02.05.2023 r.

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, status oraz doświadczenie zawodowe o którym mowa w punkcie V.

3. Oświadczenie RODO – wg. załącznika nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 02.05.2023 r.

IX SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@ryczywol.pl, Poczty Polskiej lub też dostarczona osobiście na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole ul Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół do dnia 17.05.2024 r. Decyduje data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do kierującego ofertę.


X INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacje o wyniku postępowania będą udzielane na wniosek podmiotów, które złożyły swoją propozycję.

Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C., ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Ma ono na celu rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania.

XI INFORMACJE DODATKOWE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół tel. 67 283 76 73, email: ops@ryczywol.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2024 oraz realizacji obowiązków wynikających z umowy dot. rozliczenia otrzymanych środków finansowych w ramach w/w programu, tj. gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.), a także - w zakresie danych dotyczących zdrowia - gdyż to przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody
(art. 9 ust. 2 lit. c RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu ustania celowości ich przetwarzania, a następnie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, tj. przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozpatrzono wniosek.
5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
9) Państwa dane osobowe będą przekazywane wyznaczonym osobom, z którymi zawarta została umowa na świadczenie usługi Opieki wytchnieniowej w ramach Programu oraz mogą zostać przekazane podmiotom realizującym świadczenie w imieniu Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych, Wojewodzie Wielkopolskiemu Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej m.in. do celów sprawozdawczych czy kontrolnych, oraz m.in. usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych lub doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ryczywole

 (-) Elżbieta Mądrowska

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza siedziba

Na zjęciu budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 129

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 252

W poprzednim miesiącu: 569

Wszystkich: 19710

portal informacyjno-usługowy

225051111 - numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia